Εκλογές Ο.Τ.Α. 2023

Δελτίο Τύπου της ΠΑ.Σ.Ε. Κ.ΑΛ.Ο.


Στην χώρα μας υπάρχει ένα σημαντικό θεσμικό πλαίσιο για την συνεργασία των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού που περιλαμβάνεται στους νόμους :

 • Ν.4555/2018 «Κλεισθένης» (άρθρο 281), για δωρεάν χρήση ακινήτων της οικείας περιφέρειας σε φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας του ν.4430/2016.
 • Ν.4555/2018 «Κλεισθένης» (άρθρο 196), για την παραχώρηση δωρεάν χρήσης δημοτικών ακινήτων σε φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας.
 • Ν.4412/16 (άρθρα 20 και 107-110), περί σύναψης από τους ΟΤΑ Δημοσίων Συμβάσεων Κοινωνικής Αναφοράς κατ’ αποκλειστικότητα με Κοιν.Σ.Επ. – (Οδηγία 2014/24/ΕΕ) για υγειονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές υπηρεσίες.
 • Ν.4430/2016 (άρθρο 6), για σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με αντισυμβαλλόμενους τους Ο.Τ.Α. και φορείς κοινωνικής οικονομίας, για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων κοινωνικής ωφέλειας.
  Παρόλα αυτά έχει διαπιστωθεί πως υπάρχει άγνοια, αρνήσεις και απροθυμίες, των εκπροσώπων της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης να το αξιοποιήσουν προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

  Οι φορείς κοινωνικής οικονομίας έχουν μεγάλες δυνατότητες για:
 • την αντιμετώπιση της μεσο-μακροπρόθεσμης «βόμβας» του δημογραφικού προβλήματος
 • την ανάπτυξη της Οικονομίας φροντίδας (μέριμνας) την Παροχή Υπηρεσιών Υγείας, Πρόνοιας, Αναπηρίας, κατ ́ οίκον φροντίδας και νοσηλείας – την παροχή Υπηρεσιών Ένταξης ευάλωτων ομάδων, προσφύγων και μεταναστών
 • Την άρση χωρικών και κοινωνικών ανισοτήτων και την επίτευξη κοινωνικής συνοχής, που συναποτελούν βασικούς παράγοντες τοπικής βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.
 • τον περιορισμό της εσωτερικής μετανάστευσης με τη συγκράτηση και ενεργοποίηση των νέων και του εργατικού δυναμικού, αλλά και ομάδων του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν προβλήματα ένταξης ή περιθωριοποιούνται από την αγορά εργασίας και συνακόλουθα από την κοινωνική και οικονομική ζωή.
 • την αποτελεσματική αντιμετώπιση δυσμενών επιπτώσεων της περιβαλλοντικής κρίσης από φυσικές καταστροφές, με ένα διαφορετικό προς τα εφαρμοζόμενα πρότυπα μοντέλο, ιδιαίτερα σε πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές (βλ. Βόρεια Εύβοια, κ.α.).
 • την ανάδειξη/προώθηση του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος.
 • την αντιμετώπιση της φτώχειας, των κοινωνικών ανισοτήτων, του κοινωνικού αποκλεισμού, της ανεργίας, της έλλειψης ευκαιριών για νέους και ευάλωτες ομάδες, της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, της οικονομίας εγγύτητας, της κυκλικής οικονομίας, της γυναικείας επιχειρηματικότητας, κ.α.
 • την πρόσβαση των νέων στη προσιτή στέγαση με την δημιουργία κοινωνικών κατοικιών μέσω της κοινωνικής οικονομίας και του Ταμείου Ανάκαμψης, κατά τα επιτυχημένα ευρωπαϊκά πρότυπα (βλ. Πορτογαλία) με την αξιοποίηση του νόμου 4430/2016 .
 • την αυτοπαραγωγή ενέργειας, τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας και του θεμελιώδους δικαιώματος κάθε πολίτη στη χρήση της ενέργειας, ως κοινού αγαθού (Ενεργειακές Κοινότητες) με την αξιοποίηση του νόμου 4513/2018.
 • τη δημιουργία μηχανισμών εντοπισμού και ψηφιακής καταγραφής πολιτών που χρήζουν διαμεσολάβησης/ υποστήριξης στην πρόσβασή τους σε πολιτικές κοινωνικής αρωγής, πρόνοιας και εργασιακής ένταξης (παιδιών, νέων, μονογονέων, ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις και μειονεκτούντων ως προς την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας).
 • την πλήρη διαδικτυακή πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες που προάγουν την ποιότητα διαβίωσή τους και την αξιοπρέπειά τους από φαινόμενα ψηφοθηρικής εξάρτησης
  Οι Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, ως θεσμικοί εκφραστές της τοπικής κοινωνικής συνοχής και ως θεσμοί που στηρίζουν την επίλυση προβλημάτων των δημοτών τους, είναι απαραίτητο να προσφέρουν ευκαιρίες συνεργασίας στις Κοιν.Σ.Επ. που αποδεδειγμένα μπορούν να συνεισφέρουν στην κοινωνική προστασία και τη μέριμνα (απασχόληση, φροντίδα, καταπολέμηση της φτώχειας, κ.λπ.). Με αυτή την έννοια οι τοπικές αρχές μπορούν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην υποστήριξη και προώθηση πρωτοβουλιών κοινωνικής οικονομίας που θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
  Υποστήριξη με την παροχή κινήτρων μέσω συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς (Κοινωνικά Υπεύθυνες Δημόσιες Συμβάσεις), την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων και τον καθορισμό συγκεκριμένων ζωνών για δραστηριότητες κοινωνικής οικονομίας.
  Χρηματοδότηση και επιχορηγήσεις στους φορείς Κ.Αλ.Ο με την ένταξή τους σε δράσεις των Τομεακών και Περιφερειακών προγραμμάτων , τη διάθεση κεφαλαίων ή επιχορηγήσεων από τους ΟΤΑ και τις Αναπτυξιακές των ΟΤΑ που διαχειρίζονται ευρωπαϊκά κονδύλια για την αντιμετώπιση τοπικών προκλήσεων και προτεραιότητων.
  Συνεργασία με κοινωνικές επιχειρήσεις και φορείς της ΚτΠ σε έργα που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες της κοινότητας, όπως οικονομικά προσιτή στέγαση, αγροτική αναδιάρθρωση, κοινωνικές υπηρεσίες ή περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες.
  Ευαισθητοποίηση και Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας και των φορέων της ΚτΠ σε κατοίκους και τουρίστες, συμβάλλοντας στη διεύρυνση της πελατειακής τους βάσης..
  Ανάπτυξη ικανοτήτων με προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης των υπαρχόντων και των νέων κοινωνικών επιχειρηματιών και συνεργασία με τις Ενώσεις ΚΑΛΟ για την δημιουργία κοινωνικών θερμοκοιτίδων.

ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ KΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΟΙ/ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ένωση Φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας Αττικής1. Αργύριος Καραβούλιας, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την Παράταξη «ΠΟΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ» στο δήμο Δάφνης-Υμηττού,Πρόεδρος της «Ζεύξις Κοιν.Σ.Ε.Π»

2. Βαρβάρα Κλάδη, υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την παράταξη «Μαζί με τους πολίτες» στο δήμο Αγίας Βαρβάρας, Πρόεδρος Κοιν.Σ.Επ. Αγίας Βαρβάρας, «ΚΥΤΑΡΡΟ»

3. Άρης Στρατάκος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την Ανανεωτική Ανεξάρτητη Παράταξη Σπάτων-Αρτέμιδος (ΑΝΑΣΣΑ),Μέλος των Κοιν.Σ.Επ. «ΙΣΙΔΑ» και «ΜΥΡΤΙΛΛΟ»
Ένωση Φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας Στερεάς Ελλάδας.1. Γιάννης Β. Θεοδώρου, Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Πατρίδα μας η Στερεά»/Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής της «Συνέργεια ΚοινΣΕπ»/Πρόεδρος Ένωσης Φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας Στερεάς Ελλάδας/Αντιπρόεδρος της ΠΑ.Σ.Ε. Κ.ΑΛ.Ο.

2. Ελένη Καρκαλή, Υποψήφια Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Πατρίδα μας η Στερεά»/Διαχειρίστρια της «Sunshine Κοιν.Σ.Επ.».

3. Βάσω Δημητράντζου, Υποψήφια Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Στερεά Περιφέρεια»/Διαχειρίστρια της «Φθίας Όραμα Κοιν.Σ.Επ.»
 Ένωση Φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας Ηπείρου1. Σωτήρης Τσουκαρέλης , Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος στο δήμο Ιωαννιτών με την παράταξη «Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα» / Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ «Ψηλά Βουνά» /Πρόεδρος Ένωσης Φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας Ηπείρου./Αντιπρόεδρος της ΠΑ.Σ.Ε. Κ.ΑΛ.Ο.
Ένωση Φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας Πελοποννήσου1. Μπάρλας Χρήστος, υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων με τον συνδυασμό «Δυναμικά Μπροστά Πρόεδρος της Κοιν.Σ.Επ. “Ελληνική σκηνή 1965”

2. Λελουδάκης Δημήτριος, υποψήφιος περιφερειακος Σύμβουλος Αρκαδίας με τον συνδυασμό «Πελοπόννησος Μπροστά»/Γραμματέας της Κοιν.Σ.Επ. “Α Χώρα Νάμου” 

3. Τούμπλης Βασίλειος, υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος Χρύσαφας στο Δήμο Σπαρτιατών με τον συνδυασμό του υποψηφίου Δημάρχου Μιχάλη Βακαλόπουλου/Μέλος Κοιν.Σε.Π. “Πελοποννησιακή” .

4. Καρατασάκης Αναστάσιος υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Γορτυνίας με τον Συνδυασμό “Η Γορτυνία που μας αξίζει” /Ταμίας «Μαίναλον» Κοιν.Σ.Επ.

5. Γκορίτσα Θεώνη, υποψήφια Τοπική Σύμβουλος στην Αρχαία Φενεό με τον συνδυασμό “Συμμαχία Νέων Σικυωνίων – Σπύρος Σταματόπουλος”/Ταμίας στην Κοιν.Σ.Επ. “Φωνή της Υπαίθρου”.
Ένωση Φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας Κρήτης1. Γκαραντσίνι Τζιάν Αντρέα  Πάολο του Τζιανφράνκο , υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο συνδυασμό με το όνομα «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ»/ιδρυτικό μέλος της Κοιν.Σ.Επ. «3win action»

2. Αλατζόγλου Αναστάσιος του  Δημητρίου, υποψήφιος σύμβουλος Δ.Ε. Χανίων με τον συνδυασμό “ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΝΙΑ” του Σημανδηράκη Παναγιώτη/μέλος της Κοιν.Σ.Επ «AgroID»

3. Μελισσινός Παύλος του Δημητρίου, ιδρυτικό μέλος της ΚοινΣ.Επ. “ΚΥΨΕΛΗ”, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο συνδυασμό με το όνομα «Μαζί για την αλλαγή.» της ΚΟΥΤΣΑΛΕΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ

4. Λιμνιωτάκη Δέσποινα, υποψήφια δημοτική σύμβουλος στο συνδυασμό με το όνομα “Αθήνα ΤΩΡΑ” του Χάρη Δούκα/ιδρυτικό μέλος της “The Healing Tree community for Mental Health” (Κοιν.Σ.Επ.) στην Κρήτη (Ηράκλειο)
 Ένωση Φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας Θεσσαλίας1. Βασιλική Τσούλα, Υποψήφια Κοινοτική Σύμβουλος Κρυονερίου με τον Ανεξάρτητο Συνδυασμό «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» για την Ανάπτυξη του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα./Γραμματέας Διοικούσας Επιτροπής Κοιν.Σ.Επ «ΡΟΔΑ», Πολιτιστικό Εργαστήρι για το Θέατρο και το Δράμα στην Εκπαίδευση.

2. Αντώνιος Παπαδάκος, Υποψήφιος Πρόεδρος κοινότητας Αμάραντου Καρδίτσας /μέλος ΔΣ Κοιν.Σ.Επ «Οξυγόνο των Αγράφων» Καρδίτσα
 Ένωση Φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας Δυτικής Μακεδονίας1. Καρυπίδης Παναγιώτης, Υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος Μαυροδεντρίου με την παράταξη “Μαζί για την Κοζάνη”/Κοιν.Σ.Επ. «Ζείδωρον»/Μέλος Γενικής Συνέλευσης ΠΑ.Σ.Ε. Κ.ΑΛ.Ο.
 Ένωση Φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας Δυτικής Ελλάδας1. Βασίλειος Κωνσταντινίδης, υποψήφιος για το τοπικό συμβούλιο ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΗΓΑΔΙΟΥ με τον συνδυασμό «Πολίτες σε Δράση» του δημάρχου ΘΕΡΜΟΥ Σπύρου Κωνσταντάρα / Διαχειριστής Κοιν.Σ.Επ. «Ορεινή»
Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Νέα

Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *